Tuesday, 28 March 2023

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต เรื่อง การทำการบ้าน

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

เรื่อง การทำการบ้านความหมายของการบ้าน คือ งานที่คุณครูสั่งให้ทำนอกห้องเรียน กลับไปทำที่บ้าน ให้สืบค้นข้อมูลเอง เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนั้น ๆ ภายในตัวด้วย

ข้อดีของการทำการบ้านเอง คือ

  1. นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนั้น ๆ
  2. นักเรียนได้สืบค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้เรียนในห้องเรียนเกี่ยวกับงานที่ครูสั่ง
  3. ได้ความอดทนต่อการทำงาน หรือมีวินัย

ข้อเสียของการลอกการบ้าน คือ 

  1. ??
  2. ??
  3. ??