Tuesday, 28 March 2023

ความพอเพียง

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยที่ ๓ ชื่อหน่วย STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
เรื่อง ความพอเพียง

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ในหลักวิชาการและคุณธรรม มาใช้ในการวางแผน ก่อนและการดำเนินการทุกขั้นตอน