Tuesday, 28 March 2023

กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย

หน่วยที่ ๒ ชื่อหน่วย ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การเลือกตั้ง

ชมคลิปวีดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตย คืออะไร

คลิปวีดีโอ เรื่อง ประชาธิปไตยวันละค าเสนอค าว่า “การเลือกตั้ง” : Think ต่างการเมือง

คลิปวิดีโอ เรื่อง เอนิเมชั่นการเลือกตั้ง (กกต.)


ใบงาน
วิชาการป้องการกันทุจริต กิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตย
https://forms.gle/P2g6FJF9WyHcADfh8