Tuesday, 28 March 2023

กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตของกลุ่มประเทศอาเซียน

ให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอเรื่อง “จับเด็กใช้อุปกรณ์โกงข้อสอบแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต” แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

  1. นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ในคลิปวีดีโอ
  2. นักเรียนคิดว่าสาเหตุใดบ้างที่ทำให้ลอกข้อสอบ และจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร

ตอบคำถามลงใน Google Form https://forms.gle/UkRpV1ZNmyDNUAfG8